Školní jídelna

Jídelní lístek

Seznam alergenů.pdf

Krakonošova základní škola a mateřská škola Loukov, p.o.
Provozní řád školní jídelny

Stravování se řídí vyhláškou č.107 / 2005 Sb. o školním stravování a zákonem č.561 / 2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání. Do školní jídelny vstupují strávníci pouze v doprovodu učitele. Při výdeji je zajištěn dozor dle rozpisu.Strávníci nevynáší žádné jídlo, vše se konzumuje ve školní jídelně. Do školní jídelny nemají přístup ti, kteří se zde nestravují (výjimku tvoří pedagogičtí pracovníci doprovázející strávníky). Školní jídelna zajišťuje stravování za sníženou cenu pouze ve dnech vyučování.

Výdej obědů: od 12,00 – 12,30 hod.
  od 12,50 – 13,20 hod.
do jídlonosičů od 11,45 – 12,00 hod.

Způsob odhlašování:
Obědy se odhlašují osobně ve školní kuchyni, telefonicky 481 685 120 nebo e- mailem iva.stepanova@zsloukov.cz do 7,30 hod. Pokud nebude strávník odhlášen, nebo si oběd neodebere, bude mu počítán.

Výdej v době nemoci:
První den nemoci lze vydat oběd domů do jídlonosiče (viz.§4 odst.9 vyhlášky 107/2005 o školním stravování) za sníženou cenu oběda. Další dny je stravování možné za plnou cenu oběda jako cizí strávník.

Úhrada stravného:
Stravné se vybírá převodem, nebo v hotovosti – vždy od 10. do 17. v měsíci. Stravné se vybírá od 7,00 hod. do 7,30 hod v kanceláři VŠJ Úřední hodiny vedoucí stravování denně od 7,00 do 11,00 hod. Pokud se bude chtít strávník během roku odhlásit ze stravování, je třeba písemné odhlášky podepsané zákonným zástupcem.

Vstup do školní jídelny pouze v přezůvkách. Strávník si vezme hluboký talíř na polévku, lžíci, nalije si čaj a vyčkává u stolu, dokud mu pan, paní učitelka nenalije polévku. Špinavé nádobí odkládá do okénka, příbory do nádoby s vodou, skleničky na odkládací stůl. Odložené nádobí je zbaveno zbytků (ty se vyhodí do nádoby pod odkládacím stolem). Strávníci jsou povinni se řídit provozním řádem ŠJ, pokyny ved.stravování, učitelů a kuchařek. Při stravování se žáci chovají ohleduplně a v souladu s hygienickými a společenskými pravidly při stolování. Problémy nebo své připomínky k pokrmům strávník hlásí VŠJ nebo dozorujícímu učiteli. Technické nebo hygienické závady hlásí VŠJ nebo učitelům. Mimořádný úklid jídelny /rozbité nádobí, rozlitý nápoj../ zajišťují během výdaje učitelé. Úraz či nevolnost hlásí strávník učitelům. Celkový úklid jídelny zajišťují kuchařky.

Dne 27.8.2010
Platnost od 1.9.2010
Bůnová Petra, ředitelka školy
Ivana Štěpánová